POIS RP GDDKiA FS

Zakres robót

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Wykonawca Zadania B zaprojektuje oraz wykona następujące Roboty:

 • Droga ekspresowa S19
 • Węzły drogowe: Jeżowe (poprzednia nazwa: Podgórze), Nowa Sarzyna (poprzednia nazwa: Nowy Kamień)

 

Kilometraż drogi ekspresowej S19 Zadania B od  około 430+300,00 do około km 440+635,00 charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • Przekrój budowany - 2x2
 • Przekrój docelowy - 2x3
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni - podatna
 • klasa techniczna - S
 • prędkość projektowa Vp - 100 km/h
 • ilość i szerokość pasów ruchu - 2 x 2 x 3,5 m
 • pas dzielący wraz z opaskami - 5 m
 • rezerwa pod trzeci pas ruchu dla przekroju docelowego - na zewnątrz
 • szerokość opaski - 0,5 m
 • pas awaryjny - 2,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba  lokalizacji urządzeń BRD lub ochrony środowiska oraz innych urządzeń i obiektów do elektronicznego systemu poboru opłat a także systemu zarządzania ruchem.
 • kategoria ruchu - KR 7
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa - 5,0 m
 • pochylenie poprzeczne - 2,5 %

 

Na całej długości drogi ekspresowej po obu jej stronach należy zaprojektować i wybudować pas technologiczny. Pas ten ma służyć służbom utrzymującym drogę ekspresową (pielęgnacja, strzyżenie zieleni, konserwacja urządzeń odwadniających itp.).

  Parametry pasa technologicznego:

 • szerokość - 3 m
 • pochylenie poprzeczne - 5% - 10%
 • konstrukcja nawierzchni - utwardzona na całej szerokości
 • skrajnia pionowa - min. 3,5 m
 • kategoria ruchu - KR-1

 

Parametry techniczne projektowanego układu drogowego:

Węzeł Jeżowe (poprzednia nazwa: Podgórze)

Droga wojewódzka nr 861 będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 431+223 i przebiegać pod drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni relacje pomiędzy miejscowosciami Kopki-Bojanów. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 861 z drogą ekspresową zostanie wykonane w postaci  węzła typu karo  z jednym rondem. Centralne średnie rondo zostanie wykonane jako sześciowlotowe o średnicy zewnętrznej Dz=60m i szerokości jezdni 6,0m. Oprócz dwóch wlotów DW861 po przeciwległych stronach S19, do ronda zostaną włączone cztery jednokierunkowe łącznice typu P1, zakończone równoległymi pasami włączania lub wyłączania przy wjeździe i wyjeździe na S19

 • klasa techniczna - G (1x2)
 • prędkość projektowa Vp - 50 km/h
 • ilość pasów ruchu - 1 (dla każdego kierunku)
 • szerokość pasów ruchu - 3,5 m
 • szerokość opaski zewnętrznej - 0,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większe jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz oświetlenia
 • kategoria ruchu - KR 3
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa - 4,8 m
 • szerokość ciągu pieszo – rowerowego - 2,5 m

 

Węzeł Nowa Sarzyna (poprzednia nazwa: Nowy Kamień)

Droga powiatowa nr 1084R  będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 435+781 i przebiegać pod drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni relacje pomiędzy miejscowościami Nowy Kamień - Nowa Szarzyna. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1084R z drogą ekspresową zostanie wykonane w postaci węzła typu karo z dwoma rondami. Rondo wschodnie zostanie wykonane jako pięciowlotowe o średnicy zewnętrznej Dz=55m i szerokości jezdni ronda 6,0m. Do tego ronda zostanie podłączona dodatkowo droga dojazdowa DD-20L. Rondo zachodnie zostanie wykonane jako sześciowlotowe o średnicy zewnętrznej Dz=65m i szerokości jezdni 6,0m. Do tego ronda zostanie podłączona dodatkowo droga dojazdowa DD-26P oraz droga powiatowa DP 2603R.

 • klasa techniczna - Z (1x2)
 • prędkość projektowa Vp - 40 km/h
 • ilość pasów ruchu - 1 (dla każdego kierunku)
 • szerokość pasów ruchu - 3,0 m
 • opaski zewnętrzne - 0,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większe jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz oświetlenia
 • kategoria ruchu - KR 3
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa - 4,8 m
 • szerokość ciągu pieszo – rowerowego - 3,5 m

 

Przejazd w ciągu drogi powiatowej DP 2603R Krzywdy-Zaborczyny pod  drogą ekspresową S19

Droga powiatowa nr 2603R  będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km ok. 434+312 i przebiegać pod drogą ekspresową.

 • klasa techniczna - Z (1x2)
 • prędkość projektowa Vp - 40 km/h
 • ilość pasów ruchu - 1 (dla każdego kierunku)
 • szerokość pasów ruchu - 3,0 m
 • opaski zewnętrzne - 0,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz oświetlenia
 • kategoria ruchu - KR 3
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa - 4,8 m
 • szerokość ciągu pieszego - 2,0 m

 

Przełożenie drogi powiatowej DP 1364R nad drogą ekspresową S19

Droga powiatowa nr 1364R  będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km ok. 438+673 i przebiegać nad drogą ekspresową.

 • klasa techniczna - Z (1x2)
 • prędkość projektowa Vp - 40 km/h
 • ilość pasów ruchu - 1 (dla każdego kierunku)
 • szerokość pasów ruchu - 3,0 m
 • opaski zewnętrzne - 0,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz oświetlenia
 • kategoria ruchu - KR 3
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • szerokość ciągu pieszego - 1,5 m

 

Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 3155- obręb jeżowe 0009

Istniejącą drogę gminną po wschodniej stronie S19 należy połączyć z drogą wojewódzką nr 861 za pomocą projektowanej DD-15L o parametrach jak droga gminna.

 • klasa techniczna - L (1x2)
 • prędkość projektowa Vp - 40 km/h
 • ilość pasów ruchu - 1 (dla każdego kierunku)
 • szerokość pasów ruchu - 2,75 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz oświetlenia
 • kategoria ruchu - KR 2
 • obciążenie nawierzchni -100 kN/oś

 

Przejazd w km 431+512 droga gminna DG 002308R

Droga gminna nr 002308R  będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km ok. 431+512 i przebiegać pod drogą ekspresową.

 • klasa techniczna - L (1x2)
 • prędkość projektowa Vp - 40 km/h
 • ilość pasów ruchu - 1 (dla każdego kierunku)
 • szerokość pasów ruchu - 2,75 m
 • opaski zewnętrzne - 0,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz oświetlenia
 • kategoria ruchu - KR 2
 • obciążenie nawierzchni - 100 kN/oś
 • skrajnia pionowa - 4,7 m
 • szerokość ciągu pieszego - 2,0 m

 

Przejazd w km 436+809 droga gminna DG 108519R

Droga gminna nr 108519R  będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km ok. 436+809 i przebiegać nad drogą ekspresową.

 • klasa techniczna - D (1x2)
 • prędkość projektowa Vp - 30 km/h
 • ilość pasów ruchu - 1 (dla każdego kierunku)
 • szerokość pasów ruchu - 2,75 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz oświetlenia
 • kategoria ruchu - KR 2
 • obciążenie nawierzchni - 100 kN/oś

 

Przejazd w km 439+436 droga gminna DG 108515R

Droga gminna nr 108515R  będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km ok. 439+436 i przebiegać nad drogą ekspresową.

 • klasa techniczna - D (1x2)
 • prędkość projektowa Vp - 30 km/h
 • ilość pasów ruchu - 1 (dla każdego kierunku)
 • szerokość pasów ruchu - 2,75 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz oświetlenia
 • kategoria ruchu - KR 2
 • obciążenie nawierzchni - 100 kN/oś

 

Drogi obsługujące z mijankami

(łączna orientacyjna długość około 18,74 km)

 • klasa techniczna - D
 • prędkość projektowa Vp - 30 km/h
 • szerokość jezdni - 3,5 m
 • szerokość poboczy - min. 0,75 m
 • kategoria ruchu - KR1
 • obciążenie - 80 kN/oś
 • konstrukcja nawierzchni: - bitumiczna, w rejonie przejść dla zwierząt wg. DŚU.
 • mijanki - w odstępach max 250 m
 • długość mijanki - 25 m
 • szerokość mijanki - 2 m
 • skos wjazdowy - 1:2
 • skos wyjazdowy - 1:2

 

Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich

Objaśnienia oznaczeń obiektów:
WS - wiadukt w ciągu drogi ekspresowej
WD - wiadukt w ciągu drogi publicznej
MD – most drogowy
PZŚg - przejście górne dla średnich zwierząt
PZŚd – przejście dolne dla średnich zwierząt
PZM – przejście dla zwierząt małych (zintegrowane z ciekiem)
 
Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich (w tym: obiekty dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach)
 

Lp.

Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody)

Przewidywany

Kilometraż

(wg DŚU i Koncepcji Programowej)

Przewidywana długość całkowita [m]

Przewidywana szerokość

całkowita przęseł [m]

1

2

3

4

5

1

27WS

34+380

431+206

77,0m

29,3m

2

28WS

34+670

431+502

13,9m

30,0m

3

17PZM**

35+141

431+965

150,47m

26,2m

4

17.1PZM**

35+141

431+936

149,61m

7,85m

5

17.2PZM**

35+141

431+965

153,47m

7,85m

6

29PZŚd

36+050

432+887

18,5m

28m

7

18PZM

36+715

433+551

24,7m

26,4m

8

30.1MD

37+655

434+351

12,8m

12,1m

9

30WS

37+480

434+315

18,5m

29,2m

10

31WS

38+940

435+767

24,5m

26,4m

11

32WD

39+965

436+809

49m (*)

10,6m

12

33PZŚg

40+792

437+639

66,4m (*)

34,2m

13

34WD

41+828

438+673

49m (*)

12,8m

14

35WD

42+591

439+436

55m (*)

10,6m

 

Przepusty dla celów ekologicznych

Wykaz przewidywanych przepustów o funkcji ekologicznej (w tym zespolonych z przejściami dla zwierząt i obiektów dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach)

 

Lp.

Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody)

Przewidywany kilometraż wg. Koncepcji Programowej i DŚU

Przewidywana długość całkowita [m]

Przewidywany przekrój poprzeczny

1

2

3

4

5

1

16 PZM

430+441

(wg. DŚU: 33+600)

33,7m

2,0 x 2,2m

2

19 PZM

434+596

(wg. DŚU: 37+752)

42,5m

5,00 x 2,95 m

3

20 PZM

436+421

(wg. DŚU: 39+578)

30,5m

5,00 x 2,85 m

4

21 PZM

438+264

(wg. DŚU: 41+423)

26,9m

4,00 x 2,64 m

5

22 PZM

440+324

(wg. DŚU: 43+485)

 25,9m

4,00 x 2,72 m

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<